Ausgewählte Funde aus den laufenden Grabungen / Gjetje të përzgjedhura nga gërmimet e fundit